Nemožnost vlastnit nebo mít k dispozici určitou mapu, vedla a vede k pořizování jejich kopií, reprodukcí a faksimilí. Jakkoli si jsou tyto pojmy obsahově velmi blízké, zejména kopie a reprodukce, je mezi nimi jistý rozdíl1). Někdy jsou však zaměňovány a užívány v nesprávných souvislostech. Zvláště, co se faksimile týče. Dovolíme si proto učinit několik poznámek. Kopie Kopii lze obecně charakterizovat jako nepůvodní dílo přesně napodobující originál2). Kopie lze dosáhnout dvěma způsoby: –

Kopie mohla a může být vyhotovena ručně, to je kresbou nebo malbou na vhodné nosné médium. Papír, plátno, kůži, dřevo, kov a další materiály. V případě nově použitých kresebných…

Celý článek
Reliéf na mapě Krkonoš (1 : 100 000) od K. Kořistky

Reliéf na mapě Krkonoš (1 : 100 000) od K. Kořistky

Za velehory jsou označována pohoří nad vrstevnicí 1 500 (též 2 500) m nad mořem, se znaky glaciální a periglaciální modelace. Vyznačují se vysokou reliéfovou energií a výškovou podnební zonalitou (vystupují nad horní hranicí lesa)1). Podle této definice sem můžeme zcela jistě zařadit Alpy, pohoří Apeninského a Balkánského poloostrova, Karpaty, Kavkaz, pohoří Pyrenejského a Skandinávského poloostrova, Ural a Vysoké Tatry. Nelze pominout hory ostrova Islandu, Korsiky, Kréty, Sardinie a Sicílie. Co se České republiky týče, můžeme sem

přiřadit i pohoří Krkonoše. Stejně jako velehory zaujmou v krajině, tak zaujmou i v mapě. Je vícero způsobů vyjádření výškopisu na mapě, ale zákres velehor je nepominutelný vždy. Velehory svými prudkými svahy, skalisky a často i ledovci nutí kartografy hledat způsob co nejnázornějšího…

Celý článek

Dne 30. 11. 2011 se v prostorách Národního technického muzea v Praze uskutečnilo již tradiční, tentokráte XXXII. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Bylo předneseno celkem 17 referátů a 4 informace: Referáty Miroslav Mikšovský (České vysoké učení technické, Praha): Mapa světa 1 : 2 500 000, Ivana Řezníková (České vysoké učení technické, Praha, studentka): Přehledné mapy střední Evropy 1 : 750 000, Bohuslav Veverka - Monika Čechurová

(České vysoké učení technické, Praha - Západočeská univerzita v Plzni): Databáze vojenských topografických map USA a SSSR, její struktura a georeference, Jan D. Bláha (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem): Estetické hodnoty starých map, Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR, Praha): Monstra a žánr na mapách renesance a baroka, Eva Novotná (Univerzita…

Celý článek

Dne 15. 12. 2010 se na půdě Národního technického muzea v Praze (NTM) a péčí jeho pracovníků uskutečnilo již XXXI. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Bylo předneseno celkem 16 referátů. Referáty Václav Nejedlý (Praha): František Mašek a pozemkový katastr. Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby): František Antonín Gerstner – profesor praktické geometrie a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku. Tomáš Zadražil (PROGEO, Jihlava):

Jaroslav Pantoflíček – zakladatel československé geodézie a kartografie. Jozef Marek (Bratislava): Topografické mapovanie v rokoch 1951–1971. Drahomír Dušátko (Praha): Geodetické práce ve vojenské zeměpisné službě československé a české armády. Filip Antoš, Milan Talich (VÚGTK, Zdiby): Metody, postupy a výsledky…

Celý článek
Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami. Olomouc.

Pod názvem Kouzlo starých map proběhla ve dnech 20. 2. až 27. 4. 2014 na půdě Vlastivědného muzea v Olomouci výstava starých atlasů, glóbů, map a plánů s dobou svého vzniku přibližně 25 000 let před naším letopočtem až první polovina 19. století našeho letopočtu. Výstava vzešla z podnětu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a především jejího vedoucího prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc. Slavnostní

zahájení, tedy vernisáž výstavy (obr. 1), se konalo dne 20. 2. 2014 za účasti nejenom čelných představitelů odborných institucí, ale také města Olomouce a Olomouckého kraje. Vedle zmíněných pracovišť se na výstavě podílela Vědecká knihovna…

Celý článek
M. Mikšovský (vlevo) a J. Novotný při diskuzi nad turistickými mapami

M. Mikšovský (vlevo) a J. Novotný při diskuzi nad turistickými mapami. Foto: Petr Mach

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK)1) v Praze uchovává rozsáhlou sbírku různých turistických map. Vybraná část byla dne 22. 6. 2012 představena na již 10. jednodenní tematické výstavě s názvem Turistické mapy Čech, Moravy a Slezska. Stalo se tak v prostorách ÚAZK (obr. 1). Změna společenských a výrobních poměrů a životního stylu ve 2. polovině 19. století dala vzniknout i turistice. Tou, jak v roce

1906 v hesle Turistika uvedl OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ (OSN), ... slove cestování za účelem zábavy, která spočívá najmě v rozkoši z pobytu v přírodě vůbec a pak ve vyhledávání méně známých a krajinářských vynikajících končin,…

Celý článek
České země na starých mapách

České země na starých mapách

Skvosty mapových archivů. Soubor starých map Vojenství v mapách tří století. Soubor starých map České země na starých mapách Pracovníci někdejšího Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, nyní Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce opakovaně přispívali k poznání starých map českých zemí. Stalo se tak i nyní. Agentura vojenských informací a služeb Ministerstva obrany ČR ve spolupráci s Geografickou službou AČR vydala v roce 2008 v rámci

projektu, jehož gestorem je Mgr. Vladimír Palán, dva soubory starých map. Reprodukce map v obou souborech jsou barevné. Na listech různých rozměrů složených v přebalu o rozměrech 49 × 36 cm jsou pod…

Celý článek
Carte Ethnographique des pays tchèques

Carte Ethnographique des pays tchèques

Když byl v roce 18691 zaveden korespondenční lístek, byla tím otevřena cesta k pohlednici, tedy k dopisnici s adresní stranou a stranou s grafickým přítiskem. Pohlednice nesla na své neadresní straně řadu vyobrazení, mezi nimi se objevily i mapy. Kdy se tak stalo poprvé, není autorovi známo, je pravděpodobné, že již před koncem 19. století. Mapy zachycovaly skupiny států, jednotlivé státy, historické země, regiony. Byly vydávány

z různých důvodů, nejen jako prostá informace o území nebo dění na něm, ale často také jako propagační prostředek k dosažení určitých, zpravidla politických cílů. Tyto mapy byly různého provedení. Byly přetiskovány mapy již dříve…

Celý článek

Dne 24. 6. 2011 proběhla v prostorách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK)1) další výstava věnovaná plánům hlavního města České republiky (ČR) a tentokrát i mapám jeho nejbližšího okolí. Celkové plány města Druhá polovina 19. století přinesla celkový rozvoj české společnosti a s tím i rozvoj civilní kartografie2). V nebývalé míře se objevila řada zcela nových map a plánů různého druhu. Tato skutečnost se na území současné ČR dotkla především hlavního města Čech Prahy. Pro ni byly vydávány plány jak celého

města, tak jen jeho částí a spolu s nimi i mapy blízkého okolí. To vše již nesloužilo jen ke správě města, jeho rozvoji, dopravě a podnikání, ale také i k využití volného času na tomto území. A to jak…

Celý článek