Obr. 1: Jan Přibyla v době tvorby svých map

Obr. 1: Jan Přibyla v době tvorby svých map

Tvůrce hospodářských map Československa v první polovině 20. století Prozatím jen okrajově byl v české odborné literatuře vzpomenut soukromý kartograf 1. poloviny 20. století Jan Přibyla 1). Obr. 1. Narodil se ve Slezsku v malé obci Kajlovec 2), obr. 2a, 2b, dne 23. 6. 1901 3). Obr. 3. Absolvoval měšťanskou školu v Jaktaři a v letech 1917/18 – 1920/21 se vzdělával na státním učitelském

ústavu ve Slezské Ostravě. Dne 11. 6. 1921 nabyl vysvědčení dospělosti pro obecné školy s vyučovacím jazykem českým. Následně v době od 1. 10. 1921 do 16. 5. 1925 působil na obecné škole v Brance, Jilešovicích, Holasovicích a Větřkovicích. V listopadu roku 1925 se před zkušební komisí pro školy obecné a měšťanské ve Slezské Ostravě podrobil…

Celý článek
Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914 V roce 1914 vypukla I. světová válka. Ta byla vedena všemi prostředky, včetně propagandy. K ní byly využívány také tak zvané humoristické mapy a tato je jedna z nich. Vyšla v Německu v Drážďanech, sestavil a nakreslil ji jistý K. Lehmann-Dumont . Je oslavou Ústředních mocností a haní státy Dohody. Nese název v německém jazyce Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914., tedy v českém jazyce Humoristická mapa Evropy v roce 1914. Zobrazuje větší část území Evropy, severní pobřeží

Afriky, poloostrov Malou Asii a ve výřezu také vzdálené Japonsko.  Představuje zúčastněné státy konfliktu, do jejich hranic jsou vkresleny vojenské nebo civilní postavy a k tomu to, co bylo pro tato území symbolické. Základní zeměpisné skutečnosti (státy, ostrovy, moře) jsou popsány, v mapě je…

Celý článek

Za autora třetí nejstarší známé mapy Čech, kterou datujeme rokem 1619, je obecně považován písař Starého Města pražského Pavel (Paulus) Aretin z Ehrenfeldu (? Uherský Brod - ? Perno?). 1) Název mapy zní: REGNI BOHEMIAE NOVA ET EXACTA DESCRIPTIO. To, přeloženo z latinského jazyka do jazyka českého, znamená: Nový a přesný popis Království českého. Název je jednořádkový a je umístěn v záhlaví mapy. Tuto mapu vlastní Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) v několika různých reprodukcích. 3) Jako původní výtisky vlastní ÚAZK

několikero map Čech, jejichž návaznost na uvedenou mapu Pavla Aretina je zcela zřejmá, míra spojitosti s ní však není ještě přesně zjištěna.) Tímto se nyní zabývat nebudeme. Pro tuto chvíli ale krátce a jen zčásti vyzdvihneme jednu z nich 4) a…

Celý článek

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje mapy všeho druhu. 1) V současnosti je získává především z činnosti Zeměměřického úřadu (ZÚ), od dalších organizačních složek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, případně darem od jednotlivců či institucí. Mimořádným byl v těchto souvislostech zisk mapové pozůstalosti z majetku archiváře a sběratele Mgr. Tomáše Hokůva (1964 Praha – 2006 Praha) z Prahy.2) Stalo se tak bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mimořádný byl nejen způsob nabytí, ale i skladba a objem pozůstalosti. Pozůstalost obsahovala takřka 3 000

položek plánů, map, atlasů a souvisejících odborných publikací, vše různého stáří a původu. Bylo celkem získáno okolo 150 položek starých map a plánů vzniklých a vydaných do roku 1850, na 620…

Celý článek
Scultetova mapa Slezska

Scultetova mapa Slezska

Hlučínsko je velmi starou součástí českého státu. V roce 1742 však bylo od něj odtrženo, připojeno k Prusku a zpět navráceno teprve v roce 1920. Jeho menší část pak dokonce až v roce 1923. Znovu bylo odtrženo v roce 1938, připojeno k Německu a podruhé navráceno v roce 1945 1). Tento stav trvá podnes. Oproti zbývajícímu území českého státu prošlo tedy částečně odlišným dějinným vývojem, to se odrazilo i v jeho mapovém obrazu. V pojednáních týkajících se vývoje mapového zobrazení území československého a českého státu však není tato skutečnost odloučení nijak zohledněna a

mapový obraz Hlučínska obou období je zcela pominut. Hlučínsko je zcela výjimečné území 2), naši pozornost si zaslouží nejen zmíněné mapy, ale i ty jeho mapy, které vznikly až v době, kdy se Hlučínsko opět…

Celý článek
Klaudyánova mapa Čech - kopie

Klaudyánova mapa Čech - kopie

Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze (Varšava 2013).   1 KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH Nejstarší známá mapa Čech (s Kladskem) z roku 1518. Autor Mikuláš Klaudyán. Orientace jižní. Přibližné měřítko 1 : 685 000. Dřevořez. Vydáno v Norimberku. Reprodukce, původní velikost. Originál uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Vlastníkem je Biskupství litoměřické. Pravděpodobně unikát. Mapu vytvořil Mikuláš Klaudyán, lékař a knihtiskař z Mladé Boleslavi v Čechách. Horní část celého tisku je věnovaná společenským poměrům v Čechách, dolní

část tisku je vlastní mapa. Zcela nahoře je obraz panovníka na trůně. Je to český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 – 1526). Po stranách jsou znaky zemí, které ovládal nebo nárokoval. Níže jsou texty vedoucí k mravnému…

Celý článek
Pražský Národní atlas

Pražský Národní atlas

Informace na XXXIV. sympoziu z dějin geodézie a kartografie - Národní technické muzeum Dne 16. 11. 1898 byl vynesením (tedy výnosem) c. k. ministerstva osvěty a vyučování č. 27.929 schválen pro vyučování na obecných školách pražských (královského hlavního města Prahy) Pražský// NÁRODNÍ ATLAS 1). Byl vydán za souhlasu „Bolzanova samostatného sirotčince učitelského v král.(ovství) českém v Praze“ jako

Methodický postup při zeměpisném vyučování. Vytištěn byl v kartografickém ústavu G. Freytaga a Berndta ve Vídni a na jeho náklad. (Pokračování textu…)

Celý článek
Výřez z Komenského mapy Moravy

Výřez z Komenského mapy Moravy

Dne 28. 3. 2012 uplynulo 420 let od narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 Nivnice? – 15. 11. 1670 Amsterdam) 1). Je znám jako tvůrce mapy Moravy (KMM = Komenského mapa Moravy), a protože Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) uchovává původní výtisky její 2 různých vydání, využíváme tohoto výročí a dovolíme si tuto skutečnost stručně připomenout. Kdy byla mapa

vytvořena a jak vypadal její kartografický originál, nevíme. Nejspíše se nedochoval. Přibližným odrazem jeho podoby jsou jen následné, v celkové úpravě se lišící otisky na papíře, jejichž měděné tiskové desky byly vyryty v dílnách předních evropských kartografů. Díky…

Celý článek

V roce 2010 oslavila česká kartografie významné výročí. Uplynulo 50 let od vydání prvního svazku souboru map Poznáváme svět. Jako první bylo představeno Československo a to v základním měřítku 1:750 000. Stalo se tak v listopadu roku 1960 a vydavatelem byla Ústřední správa geodézie a kartografie1). Jím byla tato mapová edice představena takto: Soubor map „Poznáváme svět“ sestává z 25 publikací, které podávají podrobný a

spolehlivý přehled o fyzicko-geografických a politicko-administrativních poměrech jednotlivých států světa. Každá publikace bude mimo hlavní podrobné mapy obsahovati tematické mapy, plánky největších měst, doprovodný text, rejstřík názvů a hlubotiskové obrazové přílohy. Soubor 30 svazků map…

Celý článek

Nemožnost vlastnit nebo mít k dispozici určitou mapu, vedla a vede k pořizování jejich kopií, reprodukcí a faksimilí. Jakkoli si jsou tyto pojmy obsahově velmi blízké, zejména kopie a reprodukce, je mezi nimi jistý rozdíl1). Někdy jsou však zaměňovány a užívány v nesprávných souvislostech. Zvláště, co se faksimile týče. Dovolíme si proto učinit několik poznámek. Kopie Kopii lze obecně charakterizovat jako nepůvodní dílo přesně napodobující originál2). Kopie lze dosáhnout dvěma způsoby: –

Kopie mohla a může být vyhotovena ručně, to je kresbou nebo malbou na vhodné nosné médium. Papír, plátno, kůži, dřevo, kov a další materiály. V případě nově použitých kresebných…

Celý článek