Skvosty mapových archivů

České země na starých mapách

České země na starých mapách

Skvosty mapových archivů. Soubor starých map Vojenství v mapách tří století. Soubor starých map České země na starých mapách

Pracovníci někdejšího Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, nyní Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce opakovaně přispívali k poznání starých map českých zemí. Stalo se tak i nyní. Agentura vojenských informací a služeb Ministerstva obrany ČR ve spolupráci s Geografickou službou AČR vydala v roce 2008 v rámci projektu, jehož gestorem je Mgr. Vladimír Palán, dva soubory starých map. Reprodukce map v obou souborech jsou barevné. Na listech různých rozměrů složených v přebalu o rozměrech 49 × 36 cm jsou pod reprodukovanými mapami uvedeny základní informace o originálním díle, a to v českém a anglickém jazyce. Na zajímavě řešené samostatné vnitřní příloze je uveden anotovaný seznam map s paralelním textem v anglickém jazyce. Autory vkusné grafické úpravy jsou Luděk Turek a Josef Novotný, překladatelem do angličtiny je major Petr Červený a oba soubory vyšly v redakci Jaroslava Roušara a Jarmily Xaverové.

První soubor nese název Skvosty mapových archivů a podnázev Soubor starých map a je tvořen čtrnácti samostatnými reprodukcemi a doplněn anotovaným seznamem map z pera paní profesorky PhDr. Evy Semo- tanové, DrSc., statutární zástupkyně ředitelky Historické- ho ústavu AV ČR. Paní profesorka připravila jednotlivé mapy k vydání a doplnila je základními informacemi.

Čtyři z reprodukovaných map – mapa Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518, mapa Slezska Martina Helwiga z roku 1561 v 5. vydání z roku 1685, mapa Čech Paula [Pavla] Aretina z roku 1619 ve 3. vydání z roku 1665 a kuriózní mapa Čech Kristiána Vettera v podobě růže z roku 1668 – již byly v podobných souborech zařazeny, někdy i vícekráte.

Je proto potěšující, že kromě těchto „tradičních“ map, což má však, jak znalci vědí, své velmi dobré důvody, jsou zájemcům o výsledky kartografické práce předkládány mapy další, v tomto ohledu nové, dosud v podobných souborech nevydané. Je to mapa střední Evropy z roku 1492 vydaná ve světové kronice Hermanna (Hartmanna) Schedela z roku 1493, mapa Evropy od Guillauma (Janssonia) Blaeua, přibližně z roku 1630, mapa Čech Johanna Georga Mauritia [Jana Jiřího Mořice] Vogta z roku 1712, mapa rakouské monarchie Johanna Tobiase [Jana Tobiáše] Mayera z roku 1747, mapa Moravy Tobiase Conrada [Tobiáše Konráda] Lottera, kolem roku 1758, mapa Čech Josepha Ferdinanda Bock-Polacha z roku 1808 a mapa Čech Martina Aloise Davida z roku 1819.

Vedle map zmíněných velkých územních celků je do souboru zařazen císařský povinný otisk mapy stabilního katastru – ostrůvkový zákres města Brna z roku 1825 ve vydání z roku 1843 a 1855; následuje plán Prahy Johanna [Jana] Lotha z roku 1847.

K prezentování 20. století se nabízí množství map. Skvěle však byla vybrána „Přehledná mapa Československé republiky“ zpracovaná ve VZÚ a datovaná rokem 1920. Mezi četnými mapami, které vznikly v bouřlivých letech 1918–1920, v době vzniku a utváření státu, k němuž se stále hlásíme, je v řadě ohledů tou nejlepší. Je tak nejen představena tehdejší a podnes trvající vysoká kvalita české a slovenské vojenské kartografie a polygrafie, ale v roce 90. výročí vzniku samostatného československého státu je vydání reprodukce mapy i nanejvýš důstojnou připo- mínkou mimořádně významné události v dějinách naše- ho národa. Zařazení právě této mapy má snad nejvyšší míru opodstatnění.

Některé z map v souboru nalezneme sice již reprodukované ve velké autorčině práci Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí (1. vyd., Praha : Libri, 2001, 263 s.), ale výrazně zmenšené, a tedy již méně zřetelné. V souboru Skvosty mapových archivů však máme možnost většinou zkoumat mapy ve velikosti původní nebo jí blízké. Údaje o rozměrech stran předloh pro reprodukci nám umožní vytvořit si reálnou představu o celkové velikosti map v originále. V některých případech je udáno i procento zmenšení.

Kladně je třeba hodnotit, že většina tisků není nikterak upravena retuší a zobrazuje předlohu v jejím skutečném fyzickém stavu včetně všech dobových poškození.

Na straně druhé je tak velmi dobře patrné, že některé předlohy již nutně vyžadují ošetření. Takovéto zveřejnění archiválie pak může pomoci rozvinout diskuzi o tolik potřebné ochraně těchto mimořádně cenných památek. Je však všeobecně známo, že náprava stavu věcí není jen otázkou vůle, ale finančních možností vlastníka.

Připojené vysvětlující texty jsou sice stručné, avšak vyzdvihující právě jen ty nejzajímavější skutečnosti týkající se dané mapy. Poskytnuté informace nejsou mnohdy, zvláště pro laického uživatele, dostupné, a proto jsou o to cennější. Jsou přímo návodem k určení směru a pobídkou k dalšímu bádání. Kvalita reprodukcí je natolik dob- rá, že umožňuje značně podrobné samostatné zkoumání map a stanovení svých vlastních závěrů. V této podobě mohou mapy sloužit i jako podklad při řešení četných otázek v řadě vědních oborů.

Druhý soubor, s názvem Vojenství v mapách tří století. Soubor starých map je postaven stejně. Zahrnuje sice jen třináct reprodukcí, není však o nic méně zajímavý. Jak název napovídá, je souborem reprodukcí map a plánů spojených s vojenstvím (zatímco první sloha obsahuje reprodukce map převážně obecně zeměpisných). Předlohy vybral a opatřil vysvětlujícími poznámkami pan Zdeněk Munzar, BBus. (Hons), DiS., ve spolupráci s panem Tomášem Kykalem – oba pracovníci Vojenského historického ústavu v Praze.

Jakkoli materiály odrážejí skutečnosti z rozmezí tří století, dobou svého vzniku spadají dokonce do století čtyř.

Ze 17. století je reprodukován plán dobytí Plzně v roce 1618 a pohledový plán bitvy na Bílé hoře v roce 1620. Bohatě je zastoupeno 18. století. Vidíme plán pražské pevnosti spojený s rokem 1740, rukopisnou mapu pochodových cest Královstvím českým z doby okolo roku 1740, plán obléhání Prahy v roce 1742, rukopisný plán bitvy u Štěrbohol a obléhání Prahy v roce 1757, plán bitvy u Kolína v tomtéž roce 1757, plán pevnosti Olomouc za pruského obležení v roce 1758 a nakonec plán pevnosti Hradec Králové datovaný roky 1767/1768. K 19. století se váží plány bitev, a to u Slavkova v roce 1805 a u Hradce Králové v roce 1866.

Vzniku samostatného československého státu na počátku 20. století v roce 1918 se dotýkají dva poslední materiály – mapa působení Roty Nazdar ve Francii v letech 1914 až 1918 a přehled bojišť a cest československého vojska v letech 1914 až 1918 a pak až 1920.

O tomto souboru map platí totéž co o prvém souboru. Uživatel má možnost studovat mapový či plánový materiál ve skutečné velikosti nebo ve velikosti jí blízké. Jsou uvedeny skutečné rozměry stran, případně procento zmenšení.

Poznámky k reprodukcím jsou opět jen stručné, ale k vysvětlení zobrazených skutečností naprosto dostatečné.

Mimo tyto dva soubory starých map byla vydána i kniha s názvem České země na starých mapách. Autorský kolektiv tvoří prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Tomáš Kykal, Zdeněk Munzar, BBus. (Hons), DiS., Ing. Zdeněk Fiala a Ing. Zdeněk Karas, CSc.

Práce je členěna na úvod a sedm kapitol. Názvy kapitol odrážejí obsah těchto celků knihy – 1. kapitola: S mapami, o mapách, mapových sbírkách a kartografii, 2. kapitola: Přehled mapové tvorby v českých zemích, 3. kapitola: Umění map jako vyznání obdivu a úcty, 4. kapitola: Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století, 5. kapitola: Z regionu do světa, zachycení územního vývoje v mapové tvorbě, 6. kapitola: Mapy českých zemí jako kartografické kuriozity a 7. kapitola: Vývoj a nová dimenze státního a vojenského topografického mapování.

Každá kapitola je doprovozena četnými ukázkami rozličných map a plánů ve vazbě na obsah kapitoly a každá ukázka je doplněna dalším stručným, ale výstižným vysvětlujícím textem. Texty kapitol, s výjimkou poslední, která odkazy neuvádí vůbec, obsahují plnohodnotné odkazy na související literaturu; na konci práce je zařazen výběrový seznam literatury.

Všechny kapitoly jsou napsány s hlubokou znalostí problematiky, zajímavě a čtivě.

Mapa je odrazem stavu společnosti a jejích potřeb. Texty knihy vycházejí z této základní skutečnosti a o všech mapách pojednávají v příčinných souvislostech, s respektem k době jejich vzniku. Není to jen strohý popis původu map, obsahu, přesnosti, grafického vyjádření a způsobu tisku, případně vydání.

Velmi užitečný je přehled nejvýznamnějších mapových děl zobrazujících české země od pravěku do poloviny 20. století, umístěný za druhou kapitolou.

Kniha má moderní přehlednou grafickou úpravu ve výtvarném řešení pana Josefa Novotného a formát umožňující optimální představení zařazených map. Ty jsou podány převážně celé. Uživatel tak má možnost, i při velkém zmenšení, sledovat mapy v úplnosti. Mnohdy jsou připojeny výřezy v měřítku mapy nebo v měřítku takřka shodném, lze si tedy učinit jasnou představu o míře podrobnosti předložených map.

Kvalita reprodukcí je dobrá, tisk zajistila česká společnost TopoGraf, spol. s r. o., Praha 6, ve spolupráci se slovenskou společností VKÚ, a. s., Harmanec.

Kniha byla vydána také v anglické mutaci, a sice pod názvem Czech Lands on Early Maps.

Všechny tři publikace jsou dalším velmi dobrým přínosem k poznání jak minulé, tak současné specializované mapové tvorby zachycující území našeho státu.

Všem, kdo se podíleli na jejich vzniku, náleží plné uznání.

O to více je škoda, že všechna tři díla jsou určena výhradně vnitřním potřebám Armády ČR a jsou neprodejná. Nicméně, ostatním zájemcům jsou dostupná alespoň

Vojenský geografický obzor 2/08 v knihovnách, které jsou ze zákona příjemci povinného výtisku. Jejich seznam nalezneme na adrese:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_adresy_odberatelu_pv.htm

Lze jen doufat, že se tento stav změní a že nadejde čas dalšího vydání – plně přístupného celé odborné a laické veřejnosti.1)

Bibliografické záznamy recenzovaných děl

Skvosty mapových archivů : soubor starých map. Jewels of map archives : collection of antique maps. Připravila Eva Semotanová. Praha : Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb : Geografická služba AČR, [2008]2). 14 map : barev. ISBN 978-80-7278-442-4. Neprodejné.

Vojenství v mapách tří století : soubor starých map. Warfare in maps of three centuries : collection of antique maps. Připravil Zdeněk Munzar. Praha : Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb : Geografická služba AČR, [2008]2). 13 map : barev. ISBN 978-80-7278-446-2. Neprodejné.

SEMOTANOVÁ, Eva et al. České země na starých mapách. Praha : Ministerstvo obrany ČR : Geografická služba AČR, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7278-453-0. Neprodejné.

SEMOTANOVÁ, Eva et al. Czech Lands on Early Maps. Přel. Maj Petr Červený. Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7278-466-0. Neprodejné.

(DIV)

Poznámky redakce:

1) V době vydání příspěvku byly oba soubory map dostupné v Národní knihovně ČR, v Krajské knihovně v Karlových Varech a v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Monografie Evy Semotanové České země na starých mapách byla dostupná v Národní knihovně ČR, v Moravské zemské knihovně v Brně, ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, v Krajské vědecké knihovně v Liberci, ve Vědecké knihovně v Olomouci, ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni a v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

2) Je škoda, že v souborech map není uvedeno datum vydání. Například z hlediska knihovnického zpracování, z hlediska citací či bibliografických soupisů není datum předání do tisku přímou informací. Kromě toho povinnost uvést rok prvního vydání, je-li znám, ukládá vydavateli zákon.

 

http://www.army.cz/images/id_7001_8000/7162/VGO_2008_02.pdf

SEMOTANOVÁ, Eva, ed., ROUŠAR, Jaroslav, ed. a XAVEROVÁ, Jarmila, ed. Skvosty mapových archivů: soubor starýczh map = Jewels of map archives: collection of antique maps. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2008. 14 s. : mapy. ISBN 978-80-7278-442-4.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napište mi svůj názor