Mapové karikatury za I. světové války

Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914

Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914

Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914

V roce 1914 vypukla I. světová válka. Ta byla vedena všemi prostředky, včetně propagandy. K ní byly využívány také tak zvané humoristické mapy a tato je jedna z nich. Vyšla v Německu v Drážďanech, sestavil a nakreslil ji jistý K. Lehmann-Dumont . Je oslavou Ústředních mocností a haní státy Dohody. Nese název v německém jazyce Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914., tedy v českém jazyce Humoristická mapa Evropy v roce 1914. Zobrazuje větší část území Evropy, severní pobřeží Afriky, poloostrov Malou Asii a ve výřezu také vzdálené Japonsko.  Představuje zúčastněné státy konfliktu, do jejich hranic jsou vkresleny vojenské nebo civilní postavy a k tomu to, co bylo pro tato území symbolické. Základní zeměpisné skutečnosti (státy, ostrovy, moře) jsou popsány, v mapě je možno se snadno orientovat.

Proti Německu a Rakousko-Uhersku, čili 2 státům, stojí nejméně 8 protivníků, viz „poměrové měřítko“- puška s bodákem vlevo nahoře. Navzdory této přesile je zde nebojácné Německo (DEUTSCHLAND), které na západě, s úsměvem, drží pravicí za límec poloobutou vystrašenou Francii (FRANKREICH) volající o pomoc. Přitom si takřka nevšímá Belgie (BELGIEN), ta je zpodobněná jako jedovatá ropucha přišpendlená k zemi německým špendlíkem. Na východě odráží levicí sevřenou v pěst útok obrovského Ruska (RUSSLAND), jemuž tamní Polák ukazuje záda. Francii symbolizuje bílý a koloniální voják, ten druhý je černé pleti a vzdává se, galský kohout kokrhá podle receptu na vítězství z roku 1870-71. Tehdy byla Francie poražena Pruskem. Vidíme i lahvičku s inkoustem k napsání tohoto receptu.

Rusko představuje odpudivý mužik v beranici s kokardou, na níž je mírová pečeť, on sám má vyceněné zuby, je s důtkami a lahví vodky. K tomu byl vykreslen i ruský medvěd. Spojenec Německa Rakousko-Uhersko (ŐSTERREICH a UNGARN) je pevně rozkročeno na Balkáně, odkopává tamního trpaslíka Černou Horu (MONTENEGRO) a zadržuje úskočné Srbsko (SERBIEN), viz bomba, která stála na počátku války, stojí také proti sousednímu Rusku na východě. Německo i Rakousko-Uhersko doprovází jejich symboly- císařští orli. Německý císařský orel otevírá zobákem dvířka úlu, z toho vylétají včely a „včely“ a dávají nepřátelům poznat německou sílu. Ruskému medvědu vyráží zuby.

Rakousko-uherský dvojhlavý orel zase tahá za uši Srbsko. Ne asi jistý spojenec je však vyčkávající Itálie (ITALIEN), na jejíž botě Apeninského poloostrova čteme, že je člen Trojspolku a v závorce Pro všechny případy. Albánie (ALBANIEN), Bulharsko (BULGARIEN), Rumunsko (RUMÄNIEN) a Řecko (GRIECHENLAND jsou vykresleny jakoby mimo dění,Turecko (TŰRKEI) dokonce jen tak leží a jeho dřívější oslabení v balkánských válkách naznačuje pravice nesená v šátku. Avšak pozor, na hrotu šavle má svíci, která může zapálit sud střelného prachu na jihu Ruska!

Jako nepřítel je samozřejmě podána ještě Anglie (ENGLAND) stojící na pytlích peněz získaných v koloniích a s ní Skotsko (SCHOTTLAND) hrající na dudy.  Nechybí britský buldog a indická zmije. Nedobrovolné pouto s Anglií chce přestřihnout Irsko (IRLAND). Drží láhev. Asi whisky. Z vod Severního moře se vynořuje německá obrněná pěst (ponorky) mířící do tváře anglického vojáka. Zeměpisně, ne ale politicky, se výjimečným v tomto prostoru jeví odpudivě vyhlížející Japonsko (JAPAN), připoutané za ocas k Anglii. Jeho ostrovy symbolizují plovoucí válečné lodě.

Na mapě nechybí neutrální země Portugalsko (PORTUGAL), Španělsko (SPANIEN), Nizozemí (NIEDERLANDE), Dánsko (DÄNEMARK), Norsko (NORWEGEN) a Švédsko (SCHWEDEN). Portugalsko si klidně hledí svého, hrdý Španěl (král) přepočítává státní peníze a Don Quijote pozvedává své kopí. Nizozemí (Holandsko) v dřevácích popíjí kakao, Dánsko stlouká máslo a skandinávské státy, tito seveřané a Vikingové hledí k Německu a s ostražitostí k Rusku. Zajímavý je záznam Finska (FINNLAND), tehdy ještě v područí Ruska, toužícího po samostatnosti. A zcela nakonec je zde oáza klidu malé Švýcarsko (nepopsáno).

Pro nepoučené uživatele mapy neobeznámené se situací a zákulisím dění je vše podrobně vysvětleno v připojeném textu. Ale i bez něho by byla mapa dostatečně výmluvná a mohla plně sloužit svému propagačnímu účelu.

 

Europäische Keilerei 1914

Europäische Keilerei 1914

Europäische Keilerei 1914

V době politických krizí a zvláště válek, měly k povznesení vlasteneckého ducha sloužit také různé více, nebo méně humorné kresby. Tato byla vydána v Berlíně a byla určena k podpoře snažení zemí Ústředních mocností, to je především Německa a Rakousko-Uherska.  Výjev je nadepsán Europäische Keilerei 1914., velmi volně přeložíme jako Evropská rvačka 1914.

Je to shluk mužských a ženských postav seskupených tak, že i v této hrubé kresbě snadno rozpoznáváme evropský světadíl a v pravém dolním rohu náznak části Malé Asie. Scéna představuje jednotlivé státy prostoru v době uvedeného prvního válečného roku 1914.Ve středu obrazu je výraznou postavou německý voják (byl v zemi vzniku kresby jednoznačně znám, není tedy popsán), který statečně bojuje na dvou frontách. Na západě proti vyděšené Francii (Frankreich) a s ní i Belgii (Belgien), na východě proti ustrašenému Rusku (Russland). O něco níže pak neohrožení vojáci Rakousko-Uherska (Ősterreich, Ungarn) zadržují své nepřátele na Balkáně Černou Horu (Montenegro), Srbsko (Serbien) a směle útočí na jejich velkého spojence Rusko.  S nimi také Polák (Polen) bojující tímto za sjednocení zatím ještě rozděleného Polska. Albánie (Albanien), Bulharsko (Bulgarien), Rumunsko (Rumänien) jsou v této chvíli nečinné a Itálie (Italien) stojí jen na stráži. Obdobně Řecko (Griechenladnd).

K tomu od severozápadu přihlíží Anglie jako Skot v národním kroji (England), dlouhý nos s vyplazeným jazykem na ni dělá neutrální Irsko (Irland) a od severu tuto scénu sledují státy Skandinávie Norsko (Norwegen), Švédsko (Shweden) a Dánsko (Dänemark). Další nezúčastněné státy jsou Nizozemí (Holland), poklidné Švýcarsko (Schweiz) a spokojené Španělsko (neoznačeno). V Malé Asii je připraven čtvrtý člen Ústředních mocností Turecko (Türkei).

Tato humoristická mapa je politickou karikaturou, přičemž přirozeně znevažuje protivníky, zde nejvíce Rusko. To je podáno jako odpudivý krutý opilec s důtkami a lahví vodky.

Je připojena i básnička popisující stav dění. Složil ji nám neznámý Dr. Storch. O autorovi kresby jménem Linge zatím také nic nevíme.

Kreseb (map) toho druhu bylo v době I. světové války vydáno mnoho a jejich obsah a provedení se pochopitelně liší zemí vydavatele. Vždy to jsou mapové zajímavosti a sběratelsky velmi ceněné tiskoviny. Svým obsahem, kresbou i tiskem.

 

EUROPA im Jahre 1915

3 gegen 7

3 gegen 7

Další humoristická mapa Evropy se objevila také na počátku roku 1915. Spatřila světlo světa v německém městě Hamburku a na stejném teritoriu podávala stav tehdejších válečných událostí. Z jejího dlouhého názvu vybereme to podstatné a to je EUROPA im Jahre 1915 a 3 gegen 7, čili v překladu do českého jazyka Evropa v roce 1915 a 3 proti 7.

Na základním půdorysu evropského světadílu jsou jako důstojné panovnice vykresleny Německo a Rakousko-Uhersko statečně bojující proti svým nepřátelům na západě, jihu a východě. Na západě vidíme německá vojska poklidně ležící proti Francii v zákopech na jejím vlastním území. Ta, jako Johanka z Arku a Marianne v jedné osobě, se státní vlajkou a mečem v rukou, sedí na dětském šlapacím koníku, který se snaží rozjet francouzští politici podporováni Anglií. Leč marně.

Anglie, sedící na obrovském pytli peněz a mávající spojeneckými vlajkami, je zcela obklíčena německými ponorkami a z pevniny jsou proti ní namířena těžká německá děla. Irsko vidíme na kolenou se spoutanýma rukama jako Anglií zotročenou zemi. Na jihu tluče Rakousko- Uhersko o sebe hlavami Černé Hory a Srbska, to opět drží bombu, a na východě armády obou zemí Ústředních mocností postupují společně proti Rusku, které se je marně snaží zastavit. Tím spíše, že jeho pravou ruku uťal nyní již polní maršál Paul von Hindenburg, statečný obránce Východního Pruska v roce 1914.

Rusko je opět představeno sice jako kolos, ve skutečnosti je to jen bědný mužik s lahví vodky. Albánie, Řecko, Bulharsko a Rumunsko jsou v poklidu. Ozbrojené Turecko, s nohama v Palestině, drží klíče k uzamčeným úžinám Bospor a Dardanely, kam se marně snaží proniknout loďstvo Dohody. Itálie na Apeninském poloostrově spřádá své sny a je nejistý spojenec Německa a Rakousko-Uherska. Neutrální Portugalsko a Španělsko jsou v zajetí svých vlastních problémů, Španělsko by se rádo zbavilo anglické okupace Gibraltaru, nejlépe svržením Anglie přímo do moře.

Nizozemí třímá ratolest míru a panovníci skandinávských zemí Dánska, Norska a Švédska jsou stranou a drží se toho, co mají. Maličké nestranné Švýcarsko, kolébka Červeného kříže, sedí uprostřed svých hor s jeho vlajkou a je užitečné všem účastníkům válečného konfliktu.

Tato mapa zaznamenává v některých případech i hranice států. Situaci naznačenou kresbou přibližují krátké, ale výstižné humorné verše. Účastníci děje nejsou popsáni, autor je vykreslil zcela výstižně, bylo jasné, kdo je kdo.

Mapu zdařile vykreslil a k tisku mnohobarevným kamenotiskem v uvedeném roce 1915 připravil monogramista A. K.

 

EUROPA 1915

Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Sommerschau über EUROPA 1915 – 3 gegen 8

V tom samém roce 1915 vytvořil týž autor A. K. další humoristickou mapu. Z jejího názvu vyjímáme Sommerschau über EUROPA 1915 a především 3 gegen 8, čili volně přeloženo do českého jazyka Letní pohled na Evropu 1915 a 3 proti 8. Je to reakce na přechod Itálie do tábora Dohody a její vstup do války proti Ústředním mocnostem v květnu onoho roku.

Základní rukopis je nezměněn, autor však snížil počet postav, vykreslil je větší a v jiných postojích. Situace je přibližně stejná, zásadní změna se týká zmíněné Itálie. Jestliže byla až dosud většinou vykreslována jako otočená k západu, nyní stojí na svém Apeninském poloostrově otočena k východu, lze říci do zad Ústředních mocností. V pravici drží dýku, symbol zákeřnosti. Mezi nohama má vyjící římskou vlčici. Obě útočí na Rakousko-Uhersko, ale jejich útok pažbou pušky úderem přímo do zubů Itálie chrabře odráží rakousko-uherský vojín.

Dále na východě jiný vojín spolu s vojínem německým zatlačují ruského mužika zpět do Ruska. Tomu, jako nikdy, nechybí láhev vodky. Téhož mužika drží za vlasy a tluče jeho vlastní čepicí další německý voják. Německého vojáka však vidíme především neochvějně stát na nejdůležitější frontě, na západní frontě ve Francii. Tu představuje národní symbol Marianne. Není to ale ona hrdá vůdkyně revolučního francouzského lidu, již nesedí na koni (koníku), ten je svržen do moře a ona sama zde stojí jen s berlemi, sice jednou z nich hrozí, ale bezmocně, přitom ji ještě musí podpírat anglický voják. A Anglie vlastně jen sedí skoro v bezpečí na svém ostrově s truhlicemi plnými peněz.

Další nepřátelé Černá Hora a Srbsko jsou podány jako bezmocné. Tomu tak ale není v případě spojeneckého Turecka. Onen „nemocný muž na Bosporu“ tam má situaci pevně v rukou a je stále při chuti, síly Dohody se zde marně snaží prorazit. Ostatní národy Balkánu chtějí co nejméně upoutat jeho pozornost. Z neutrálních států by se Španělsko velmi rádo zbavilo anglické přítomnosti na Gibraltaru, zatím bezvýsledně. Zbylé státy Evropy, jako Portugalsko, Nizozemí, země Skandinávie a Švýcarsko vše jen pozorují.

Kresby opět doprovázejí žertovné veršíky, přirozeně nesené v duchu propagace Ústředních mocností a co největšího zesměšnění států Dohody.

Také tato mapa byla tištěna kamenotiskem. Opět v Hamburku. Dnes je to zajímavý doklad doby a mapová zvláštnost.

 

EUROPA im zweiten Kriegsjahr 1915/16

EUROPA im zweiten Kriegsjahr 1915/16

EUROPA im zweiten Kriegsjahr 1915/16

Rovněž pro tento válečný rok byla vydána humoristická mapa. I tato vznikla v Německu v Hamburku. Je výrazně nadepsána EUROPA im zweiten Kriegsjahr 1915/16, přeloženo do českého jazyka Evropa v druhém válečném roce 1915/16. Je na ní podepsán, pokud lze takto číst, Richard Kadelbúttel.

Ze všech dosud popsaných je nejvíce mapou. Blíže skutečnosti je zakresleno všechno dotčené pobřeží Evropy a Afriky, jsou zaznačeny hranice států, zakreslena vybraná města. Státy i města jsou popsány. Vidíme, až kam postoupila vojska Ústředních mocností. Do tohoto jeviště jsou vloženy postavy válečného děje. Protivníci Německa a jeho spojenců jsou vykresleni jako obzvlášť odpudivé bytosti, často v doprovodu stejně tak vykreslených zástupců živočišné říše. Německo a Rakousko-Uhersko představují korunovaní císařští orli, mimo ně znovu vidíme velitele východní fronty polního maršála Paula von Hindenburga. Ten klidně a pevně stojí rozkročen na dobytém území Ruska, které před ním, byť je to mohutný parní válec, ustupuje tak rychle, že drtí i vlastní symbol medvěda.  Řídí ho zřejmě sám car Mikuláš II. A k místu se již slétají černí ptáci smrti. Nechybí důtky a láhev vodky, další známé smutné symboly této obrovské země. Na dálném Kavkaze ale panuje klid.

Jižně, na Balkáně, vojáci obou středoevropských států vymetají košťaty Srbsko, k tomu jim již pomáhá Bulharsko, které jako jejich spojenec vstoupilo do války v roce 1915. Zcela na jihovýchodě se síly Dohody snaží proniknout přes Bospor a Dardanely do Černého moře, klíč od obou úžin má ale Turecko. To navíc zve Německo do Egypta a obecně na Blízký východ. Až do Konstantinopole bylo možno cestovat luxusním vlakem Orient express, dále pak automobilem, což je obojí na mapě předvedeno. Na západní frontě si zoufale zakrývá oči klečící a plačící Francie coby Marianne, vedle ní vidíme blíže neurčeného bankéře, který z velkého měšce sype peníze do natažené ruky lačné Itálie. Ta je nepochybně velmi potřebuje, dokazuje to její rozedraná italská bota. Od východu se na ni sype déšť dělostřeleckých granátů, rakousko-uherská odpověď na její zběsilé, ale marné útoky na řece Soči.

Další člen Dohody Anglie je na svých ostrovech, přepočítává peníze a štve proti Německu odporného, jistě jedovatého, pavouka a zuřivého lva. Další zvíře, buldog, sedí v zotročeném Irsku a typický vzor kostkovaných látek nám připomíná Skotsko. John Bull se však musí krýt alespoň deštníkem před vzdušnými útoky silného Německa. Rumunsko a Řecko přemýšlejí o své neutralitě, zatímco opatrné Nizozemí a obezřetné skandinávské země Dánsko, Norsko a Švédsko o ní nemají žádné pochybnosti, spíše se obávají Ruska. Za něj na ně poštěkává jemu podrobené Finsko. Portugalsko se zatím drží krásného Španělska, které chce od svých sukní vyhnat vrčícího anglického buldoka a tak mu na hlavu sype ostrý španělský pepř. Švýcarsko je vykresleno bez jakýchkoli dodatků, je zde jen jeho helvetský kříž.

Německo i Rakousko-Uhersko jsou podány idylicky. Německý voják, asi poddůstojník, se v Berlíně prochází se srbskou chůvou a ve Vídni se lidé baví v kavárnách. Jinde pokojně obdělávají půdu a sklízí úrodu, rybáři v Hamburku nabízejí ulovené ryby, tovární komíny kouří a vesnice takřka podřimují. Ano, na frontách se bojuje, ale vítězně a doma v zázemí je vše jako v hlubokém míru.

Na rozdíl od předchozích map zde nejsou žádné doprovodné texty. Vše je vyjádřeno kresbou. Autor byl vyspělý kreslíř, postačily mu jen dvě barvy. Mapa byla rozmnožena hlubotiskem.

Tento konkrétní výtisk, a jistě i další, byl prodáván také v Krakově, viz fialové razítko při dolním okraji, tedy v polské části Rakousko-Uherska. Vznikl v Německu, byl ale určen k pozvednutí morálky na celém území obou spojenců.

Ale nejenom morálky. V tomto případě je spojen i s obchodním zájmem. Vpravo dole je výzva: Němci! Podporujte německé výrobky! Je to reklama na jen a jen německý likér Hindenburg. I jeho nákup byl projev ryzího vlastenectví!

Také tato mapa je cenným a zajímavým dokladem z doby prvního světového válečného konfliktu.

 

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/67411/virtual/www/domains/staremapyceska.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napište mi svůj názor