Obr. 1: Jan Přibyla v době tvorby svých map

Obr. 1: Jan Přibyla v době tvorby svých map

Tvůrce hospodářských map Československa v první polovině 20. století Prozatím jen okrajově byl v české odborné literatuře vzpomenut soukromý kartograf 1. poloviny 20. století Jan Přibyla 1). Obr. 1. Narodil se ve Slezsku v malé obci Kajlovec 2), obr. 2a, 2b, dne 23. 6. 1901 3). Obr. 3. Absolvoval měšťanskou školu v Jaktaři a v letech 1917/18 – 1920/21 se vzdělával na státním učitelském

ústavu ve Slezské Ostravě. Dne 11. 6. 1921 nabyl vysvědčení dospělosti pro obecné školy s vyučovacím jazykem českým. Následně v době od 1. 10. 1921 do 16. 5. 1925 působil na obecné škole v Brance, Jilešovicích, Holasovicích a Větřkovicích. V listopadu roku 1925 se před zkušební komisí pro školy obecné a měšťanské ve Slezské Ostravě podrobil…

Celý článek

Určení základního průběhu hranice mezi Moravou a Slezskem v terénu České Slezsko je historickou zemí českého státu a tvoří část územní podstaty současné České republiky. Je jednoznačně uvedeno v Ústavě České republiky a znak Slezska je zastoupen ve velkém státním znaku České republiky. Přesto je velmi často opomíjeno i ústavními činiteli, pracovníky médií a dokonce i některými historiky. Je zcela chybně označováno za Moravu, případně za severní Moravu. Počátek tohoto stavu je někdy hledán v roce 1927. Tehdy byl dne 14. 7. schválen

zákon č. 125/1927 Sb. o spojení Moravy a Slezska v zemi Moravskoslezskou, fakticky byl uveden v život dne 1. 12. roku 1928. Ten ale ještě nijak významně neoslabil slezské zemské povědomí. Tím spíše, že vzápětí po skončení II. světové války byla rozhodnutím československé…

Celý článek
Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Sommerschau über EUROPA 1915 - 3 gegen 8

Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914 V roce 1914 vypukla I. světová válka. Ta byla vedena všemi prostředky, včetně propagandy. K ní byly využívány také tak zvané humoristické mapy a tato je jedna z nich. Vyšla v Německu v Drážďanech, sestavil a nakreslil ji jistý K. Lehmann-Dumont . Je oslavou Ústředních mocností a haní státy Dohody. Nese název v německém jazyce Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914., tedy v českém jazyce Humoristická mapa Evropy v roce 1914. Zobrazuje větší část území Evropy, severní pobřeží

Afriky, poloostrov Malou Asii a ve výřezu také vzdálené Japonsko.  Představuje zúčastněné státy konfliktu, do jejich hranic jsou vkresleny vojenské nebo civilní postavy a k tomu to, co bylo pro tato území symbolické. Základní zeměpisné skutečnosti (státy, ostrovy, moře) jsou popsány, v mapě je…

Celý článek

Za autora třetí nejstarší známé mapy Čech, kterou datujeme rokem 1619, je obecně považován písař Starého Města pražského Pavel (Paulus) Aretin z Ehrenfeldu (? Uherský Brod - ? Perno?). 1) Název mapy zní: REGNI BOHEMIAE NOVA ET EXACTA DESCRIPTIO. To, přeloženo z latinského jazyka do jazyka českého, znamená: Nový a přesný popis Království českého. Název je jednořádkový a je umístěn v záhlaví mapy. Tuto mapu vlastní Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) v několika různých reprodukcích. 3) Jako původní výtisky vlastní ÚAZK

několikero map Čech, jejichž návaznost na uvedenou mapu Pavla Aretina je zcela zřejmá, míra spojitosti s ní však není ještě přesně zjištěna.) Tímto se nyní zabývat nebudeme. Pro tuto chvíli ale krátce a jen zčásti vyzdvihneme jednu z nich 4) a…

Celý článek

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje mapy všeho druhu. 1) V současnosti je získává především z činnosti Zeměměřického úřadu (ZÚ), od dalších organizačních složek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, případně darem od jednotlivců či institucí. Mimořádným byl v těchto souvislostech zisk mapové pozůstalosti z majetku archiváře a sběratele Mgr. Tomáše Hokůva (1964 Praha – 2006 Praha) z Prahy.2) Stalo se tak bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mimořádný byl nejen způsob nabytí, ale i skladba a objem pozůstalosti. Pozůstalost obsahovala takřka 3 000

položek plánů, map, atlasů a souvisejících odborných publikací, vše různého stáří a původu. Bylo celkem získáno okolo 150 položek starých map a plánů vzniklých a vydaných do roku 1850, na 620…

Celý článek
Scultetova mapa Slezska

Scultetova mapa Slezska

Hlučínsko je velmi starou součástí českého státu. V roce 1742 však bylo od něj odtrženo, připojeno k Prusku a zpět navráceno teprve v roce 1920. Jeho menší část pak dokonce až v roce 1923. Znovu bylo odtrženo v roce 1938, připojeno k Německu a podruhé navráceno v roce 1945 1). Tento stav trvá podnes. Oproti zbývajícímu území českého státu prošlo tedy částečně odlišným dějinným vývojem, to se odrazilo i v jeho mapovém obrazu. V pojednáních týkajících se vývoje mapového zobrazení území československého a českého státu však není tato skutečnost odloučení nijak zohledněna a

mapový obraz Hlučínska obou období je zcela pominut. Hlučínsko je zcela výjimečné území 2), naši pozornost si zaslouží nejen zmíněné mapy, ale i ty jeho mapy, které vznikly až v době, kdy se Hlučínsko opět…

Celý článek
Klaudyánova mapa Čech - kopie

Klaudyánova mapa Čech - kopie

Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze (Varšava 2013).   1 KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH Nejstarší známá mapa Čech (s Kladskem) z roku 1518. Autor Mikuláš Klaudyán. Orientace jižní. Přibližné měřítko 1 : 685 000. Dřevořez. Vydáno v Norimberku. Reprodukce, původní velikost. Originál uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Vlastníkem je Biskupství litoměřické. Pravděpodobně unikát. Mapu vytvořil Mikuláš Klaudyán, lékař a knihtiskař z Mladé Boleslavi v Čechách. Horní část celého tisku je věnovaná společenským poměrům v Čechách, dolní

část tisku je vlastní mapa. Zcela nahoře je obraz panovníka na trůně. Je to český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 – 1526). Po stranách jsou znaky zemí, které ovládal nebo nárokoval. Níže jsou texty vedoucí k mravnému…

Celý článek
Pražský Národní atlas

Pražský Národní atlas

Informace na XXXIV. sympoziu z dějin geodézie a kartografie - Národní technické muzeum Dne 16. 11. 1898 byl vynesením (tedy výnosem) c. k. ministerstva osvěty a vyučování č. 27.929 schválen pro vyučování na obecných školách pražských (královského hlavního města Prahy) Pražský// NÁRODNÍ ATLAS 1). Byl vydán za souhlasu „Bolzanova samostatného sirotčince učitelského v král.(ovství) českém v Praze“ jako

Methodický postup při zeměpisném vyučování. Vytištěn byl v kartografickém ústavu G. Freytaga a Berndta ve Vídni a na jeho náklad. (Pokračování textu…)

Celý článek
Výřez z Komenského mapy Moravy

Výřez z Komenského mapy Moravy

Dne 28. 3. 2012 uplynulo 420 let od narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 Nivnice? – 15. 11. 1670 Amsterdam) 1). Je znám jako tvůrce mapy Moravy (KMM = Komenského mapa Moravy), a protože Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) uchovává původní výtisky její 2 různých vydání, využíváme tohoto výročí a dovolíme si tuto skutečnost stručně připomenout. Kdy byla mapa

vytvořena a jak vypadal její kartografický originál, nevíme. Nejspíše se nedochoval. Přibližným odrazem jeho podoby jsou jen následné, v celkové úpravě se lišící otisky na papíře, jejichž měděné tiskové desky byly vyryty v dílnách předních evropských kartografů. Díky…

Celý článek

V roce 2010 oslavila česká kartografie významné výročí. Uplynulo 50 let od vydání prvního svazku souboru map Poznáváme svět. Jako první bylo představeno Československo a to v základním měřítku 1:750 000. Stalo se tak v listopadu roku 1960 a vydavatelem byla Ústřední správa geodézie a kartografie1). Jím byla tato mapová edice představena takto: Soubor map „Poznáváme svět“ sestává z 25 publikací, které podávají podrobný a

spolehlivý přehled o fyzicko-geografických a politicko-administrativních poměrech jednotlivých států světa. Každá publikace bude mimo hlavní podrobné mapy obsahovati tematické mapy, plánky největších měst, doprovodný text, rejstřík názvů a hlubotiskové obrazové přílohy. Soubor 30 svazků map…

Celý článek